កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ពិភាក្សាអំពីគំរោងថិវកាជាចំណែករបស់ភាគីកម្ពុជា ហើយ កម្ពុជា អំពាវនាវរកជំនួយ ទ្វេភាគី ។ ប្រទេសសឹង្ហបុរី ឥណ្ឌា និង ថៃឡង់ដ៍ ប្រកាសថា នឹងជួយជា សំភារៈ ឬ បច្ចេកទេស ។

Date
Released Date