ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់ការងារលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះ ដោយបានចេញសេចក្ដីសំរេច និង លើកយោបល់ថា ការផ្ដន្ទាទោស តាមមាត្រា៣ នៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដោយយោងទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ១៩៥៦ ហើយមិនបានបដិសេធចោល ទោសប្រហារ ជីវិត

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ចប់ការងារលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះ ដោយបានចេញសេចក្ដីសំរេច និង លើកយោបល់ថា ការផ្ដន្ទាទោស តាមមាត្រា៣ នៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នោះមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ដោយយោងទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ១៩៥៦ ហើយមិនបានបដិសេធចោល ទោសប្រហារ ជីវិត។ សេចក្ដីសំរេចនោះម

Date
Released Date