លិខិតរបស់ សម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ

លិខិតរបស់ សម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ ស្វាគមន៍លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ ចែងថា ”ក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើង អស់មួយជំនាន់ មនុស្សទៅហើយ ។ យើងមិនអាចឱ្យពេលវេលានេះបាត់បង់តទៅទៀតទេ។ ខ្ញុំអាច ធានាថា យើងនឹងខិតខំឱ្យ អស់ពីកាយចិត្ដ ដើម្បីធ្វើឱ្យអង្គជំនំជម្រះវិសាមញ្ញអាច ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល វេលាយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើបាន និង អាចឈានដល់កំរិតស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ដែលភាគីទាំងពីរបាន ឯកភាពគ្នា ហើយចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញអំពី សេចក្ដីត្រូវការសម្រាប់យុត្ដិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា និង មនុស្សជាតិទូទៅ ។

Date
Released Date