នួន ជា ត្រូវ​ចាប់និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

នួន ជា ត្រូវចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩ និង​ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo