អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាសថាពុំមានសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថា អៀង ធីរិទ្ធ ពុំមានសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការ ដោយសារជំងឺវង្វេងស្មារតី និងបានផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងរូបគាត់។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes