អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចេញសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានប្រកាសសេចក្តីសង្ខេបមួយនៃសំអាងហេតុ និងផ្នែកសម្រេចសេចក្តីរបស់ខ្លួន​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ អង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថា ខៀវ សំផន និង នួន ជា មានពិរុទ្ធភាពពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងបានផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes