អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បញ្ជាក់​អះអាង​និង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយចំនួន​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២

បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងសាទុក្ខពីជនជាប់ចោទ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​បញ្ជាក់​អះអាង​និង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយចំនួន​ក្នុង​ដីកាដំណោះស្រាយ​នៃ​សំណុំរឿង ០០២ និង​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ។ អានបន្ថែម

 

Date
Display on key events timeline
Yes