សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលរយៈពេលដប់​ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ សវនាការពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងបានចាប់​ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ ការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះ រួមទាំងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សា ដេញ ដោលផងនោះ មានចំនួនសរុប ២២២ ថ្ងៃសវនាការ។

 

អានបន្ត

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes