សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ប្រ​ឆាំង​ អឹុម ចែម

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មានៈ សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត បាន​ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ប្រ​ឆាំង​ អឹុម ចែម។

អានបន្ដ

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes