សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ប្រឆាំង​នឹង យឹម ទិត្យ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ ដោយសារកង្វះយុត្តាធិការ​បុគ្គល។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ យឹម ទិត្យ ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងការរំលោភបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៦។

 

អានបន្ដ

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes