លក្ខណៈនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធ

Posted 12 មីនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 មីនា 2019
Democratic Kampuchea Zone
Democratic Kampuchea District
Democratic Kampuchea Sector
Current Day District
Current Day Province
Alleged Crimes