ការជូនដំណឹងរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទងនឹងនីតិវិធីដែលត្រូវបានធ្វើការកែប្រែសម្រាប់ដាក់អញ្ញត្រកម្ម និងការបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការឆ្លើយតប

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 មីនា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការជូនដំណឹងរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទងនឹងនីតិវិធីដែលត្រូវបានធ្វើការកែប្រែសម្រាប់ដាក់អញ្ញត្រកម្ម និងការបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការឆ្លើយតប
Download file
Text DocumentE51_KH.pdf
164.91 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E51
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង