ពាក្យសុំរបស់លោក អៀង សារី សុំដកគុណវុឌ្ឍិសាស្រ្តាចារ្យ កាសេស៊ី (Cassese) និងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សានិពន្ធ និងគណៈកម្មាធិការនិពន្ធ និងនៃនិទានុប្បវត្តិតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ពីការដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ របស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ស្តីពីបញ្ហាស

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ពាក្យសុំរបស់លោក អៀង សារី សុំដកគុណវុឌ្ឍិសាស្រ្តាចារ្យ កាសេស៊ី (Cassese) និងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សានិពន្ធ និងគណៈកម្មាធិការនិពន្ធ និងនៃនិទានុប្បវត្តិតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ពីការដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ របស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ស្តីពីបញ្ហាស
Download file
Text Document00225604-00225633_14.pdf
1.91 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D99/3/18
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក