ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយតបទៅនឹងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ [ឯកសារ F47/1 កថាខណ្ឌ ២៥-២៦(ii)]

Posted 08 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 សីហា 2019
Download file
Text DocumentF47_3_KH.PDF
600.99 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F47/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី