ប្រតិចារឹកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ផ្ទាល់មាត់ មុនចាប់ផ្តើមសវនាការលើសំណុំរឿង០០២/០២- ថ្ងៃទី ១១ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

Posted 18 កុម្ភៈ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE1_239.1_TR002_20140211_Final_KH_Pub.pdf
1.35 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/239.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document