អង្គបុរេជំនុំជម្រះកំណត់ថ្ងៃ ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ជាថ្ងៃបើសវនាការ បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

GgÁbuerCMnuMCRmHkMNt;éf¶ 21 Exemsa qñaM2008 Caéf¶ebIsvnakar bNþwg]T§rN_ CnRtUvecaT eGog FIriT§អង្គបុរេជំនុំជម្រះកំណត់ថ្ងៃ ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ជាថ្ងៃបើសវនាការ បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ
Download file
Text DocumentPTC_scheduling_order_Ieng_Thirith_C20_I_8_KH.pdf
107.75 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C20/I/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ