អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ ចម្លើយតបរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី (ឯកសារ E128)

Posted 22 វិច្ឆិកា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 វិច្ឆិកា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE128_1_KH.pdf
70.49 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E128/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document