សេចក្ដីសំរេចបដិសេធបណ្ដឹងដិតចិត្ដចៅក្រម ន័យ ថុល

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIsMercbdiesFbNþwgditcitþecARkm n½y fulសេចក្ដីសំរេចបដិសេធបណ្ដឹងដិតចិត្ដចៅក្រម ន័យ ថុល
Download file
Text DocumentPTC_decision_disqualification_Ney_thol_C11_29_A_KH.pdf
767.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C11/29
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ