សេចក្ដីសម្រេចអនុលោមតាមវិធាន ៨៧(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង លើសំណើរបស់ នួន ជា សុំឲ្យទទួលយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Robert Lemkin (2-TCW-877) និងសំណើពាក់ព័ន្ធចំនួនពីរអនុលោមវិធាន ៩៣ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 04 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 ធ្នូ 2018
Download file
Text DocumentE416_4_KH.PDF
1.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E416/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង