ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងលោកស្រី ធលៀរនេចេ ំុមបា សញ្ជាតិ ឍាមបិា ជាចៅក្រមអន្ដរជាតិបំរុង នៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ នៃអ.វ.ត.ក