ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងចៅក្រមបំរុង អន្ដរជាតិថ្មី នៅ អ.វ.ត.ក