ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងសមាសភាព ចៅក្រម ចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ព្រះរាជអាជ្ញា