ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដែល​ត្រូវបាន​ធ្វើវិសោ​ធនកម្ម