កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ បរិក្ខារ និងសេវាកម្ម