សារាចរណែនាំស្ដីពីការថែរក្សា រៀបចំទុកដាក់អដ្ឋិធាតុប្រជាជនរងគ្រោះដោយ អំពើប្រល័យ ពូជសាសន៍