សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអំពីច្បាប់ស្ដីពីរយៈកាលនៃការឃុំខ្លួនជា បណ្ដោះអាសន្ន