វិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បរិក្ខារនិងសេវាកម្ម