ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់ប្រាក់ភាគទានថ្មីដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

Posted 02 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 មីនា 2020
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PRESS RELEASE_JAPAN CONTRIBUTION_KT.pdf
195.28 គីឡូ​បៃ​