អង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 29 September 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 September 2021
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentKH.PressRelease.29Sept2021.pdf
237.2 គីឡូ​បៃ​