កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារថ្មីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្តោតលើជនរងគ្រោះដែលរស់រានពីរបបខ្មែរក្រហម សម្របសម្រួលដោយ អ.វ.ត.ក

Posted 09 September 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 September 2022
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC Press Release on CSO Working Group Meeting - KH.pdf
259.26 គីឡូ​បៃ​