អូស្រ្តាលីសន្យាផ្តល់ជំនួយថ្មីបន្ថែមចំនួន៣,២៥ លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់អ.វ.ត.ក

Posted 20 មិថុនា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 មិថុនា 2013
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ