អគ្គ​ទេសា​ភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ណូវ៉ែល​ហ្សេ​ឡង់ ​ ប្រកាស​សន្យា​ផ្តល់​ថវិកា​បន្ថែម​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ទស្សន​កិច្ច​នៅ ​អ.វ.ត.ក​

Posted 09 សីហា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 សីហា 2013
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ