គម្រោង​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ ​២០១៤​-២០១៥ ​របស់ ​អ.វ.ត.ក ​ត្រូវ​បាន​អនុ​ម័ត​

Posted 19 មីនា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មីនា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR ECCC budget 19 March 2014 Kh (3).pdf
168.84 គីឡូ​បៃ​