លោក​ JOHN​ R​.W.D​. JONES​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​សហ​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​អន្តរ​ជាតិ ​ដើម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿ​ង ​០០៤​

Posted 01 មេសា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 01 មេសា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentDSS Press Release April 1, 2014 Khmer.pdf
194.67 គីឡូ​បៃ​