វិភាគ​​ទាន​​ចំនួន ​​៦ ​​លាន​​ក្រូ​ន័រ​​របស់​​ប្រទេស​​ន័រ​​វេ ​​ត្រូវ​​បាន​​ផ្ទេរ​ទៅ​កាន់​ភាគី​ជាតិ​នៃ​​អ.វ.ត.ក​

Posted 26 ឧសភា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 ឧសភា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC-Press Release on Norway contribution KHMER.pdf
143.06 គីឡូ​បៃ​