លោក​ស្រី ​MARIE GUIRAU ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ ជា​សហមេ​ធាវីនាំ​​មុខ​អន្ត​រជាតិ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

Posted 27 ឧសភា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 ឧសភា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR CPLCL 26 May 2014_KT.pdf
162.89 គីឡូ​បៃ​