ព័ត៌មានស្តីពីការចូលរួមរបស់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤

Posted 05 មិថុនា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 មិថុនា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPR-ECCC_5_June_2014_Khmer.pdf
180.54 គីឡូ​បៃ​