ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ផ្តល់​វិភា​គទា​ន ​៥០ ​០០០ ​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អា​ម៉េ​រិក​ដល់ ​អ.​វ.​ត.​ក​

Posted 09 កក្កដា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 09 កក្កដា 2014
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC-Press Release on Malaysia contribution KHMER.pdf
141.15 គីឡូ​បៃ​