ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួន ១.៣៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 19 មករា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មករា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 19 Jan 2015 Khmer.pdf
131.08 គីឡូ​បៃ​