គម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ របស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវបានអនុម័ត

Posted 21 មេសា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មេសា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 21 Apr 2015 KH.pdf
139.95 គីឡូ​បៃ​