សវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ឈានដល់អង្គហេតុការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិវៀតណាម

Posted 27 វិច្ឆិកា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 វិច្ឆិកា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 27 Nov 2015 Khmer.pdf
149.19 គីឡូ​បៃ​