ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន ១.២ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 27 វិច្ឆិកា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 វិច្ឆិកា 2015
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC Japan contribution PR 27 Nov 2015 En.pdf
94.33 គីឡូ​បៃ​