គម្រោងថវិការបស់អ.វ.ត.ក សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ត្រូវបានអនុម័ត

Posted 26 មករា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មករា 2016
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PR 26 Jan 2016 KHMER.pdf
142.04 គីឡូ​បៃ​