អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចាប់ផ្តើមសវនាការលើភ័ស្តុតាងនៅក្នុងប្រធានបទទីបួននៃសំណុំរឿង ០០២/០២ គឺ មន្ទីរសន្តិសុខ និង ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង

Posted 02 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 មីនា 2016
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text Document20160301_ECCC Trial Chamber Press release_Kkhmer.pdf
224.31 គីឡូ​បៃ​