ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់វិភាគទានថវិកាថ្មីចំនួន ២២០ ០០០ ដុល្លារអាម៉េរិកដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 27 មករា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មករា 2023
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ