អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញ “សេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ”លើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំនួនប្រាំក្នុងសំណុំរឿង០០៤

Posted 17 September 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 September 2021
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPTC Press Release - KH.pdf
517.54 គីឡូ​បៃ​