អ.វ.ត.ក. សហការរៀបចំការប្រកួតសវនាការប្រឌិត John H. Jackson លើកទី២២ សម្រាប់ថ្នាក់តំបន់អាស៊ីបូពា៍ និង អូសេអានី ស្តីពីនីតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

Posted 14 មីនា 2024 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 មីនា 2024
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ