អ.វ.ត.ក. សហការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគោលស្តីពី «ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការកសាងសន្តិភាព» សម្រាប់គណៈប្រតិភូប្រទេសភូទីម័រខាងកើត

Posted 22 កុម្ភៈ 2024 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 កុម្ភៈ 2024
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ