សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ការតែងតាំងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិថ្មីនៅ អ.វ.ត.ក.

Posted 10 តុលា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 តុលា 2023
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ