សហចៅក្រមរបាយការណ៍ដាក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ស្តីពីមុខងារនៅសេសសល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះ

Posted 02 ធ្នូ 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 ធ្នូ 2021
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentPR_Co-Rapporteurs' Report.FINAL_KH.pdf
719.54 គីឡូ​បៃ​